De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Tuinzaadbedrijven: cao-onderhandelingen 2020-2021

Ronde II – cao Tuinzaadbedrijven:
“ . . . eindelijk inhoudelijk met elkaar gesproken.”

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De Tweede Ronde

Op woensdag 9 december zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven fysiek hervat bij Rijk Zwaan in De Lier. Ronde I (via VTC) was op 18 november. Het overleg verliep in goede sfeer en op constructieve wijze. Over en weer zijn voorstellen en uitganspunten uitgewisseld en verduidelijkt. Het blijft echter een uitdaging om tot overeenstemming te komen. Op een aantal punten is er sprake van een fundamenteel verschil van mening: (waaronder) de loonontwikkeling en het voorstel om in deze cao een RVU-afspraak vorm te geven – een regeling die het mogelijk maakt drie jaar voor pensioendatum te stoppen met een onderlaag van een uitkering op AOW-niveau.

Een “raam”- cao?

Werkgevers (Plantum) hebben toegelicht hoe zij de cao willen hervormen. Plantum is van mening van mening dat de afgelopen jaren de kern van de cao is veranderd en dat zij terug willen naar een set basis-afspraken. Bedrijven zouden zelf met de OR nadere afspraken willen maken. Anders gezegd: Een minimale cao met kader-afspraken – een raam-cao.
De werkgevers – als voorbeeld – 4 punten genoemd:

  • artikelen over uitzendarbeid,
  • werktijdregeling,
  • beoordelingssystematiek en
  • winstuitkering.

Deze artikelen zouden deels overbodig zijn, aldus Plantum: Bedrijven kunnen dit best met de OR op bedrijfsniveau invullen. We hebben de bestaande afspraken de revue laten passeren. Werknemersorganisaties kijken hier anders tegenaan: De cao bevat nu reeds tal van basis-afspraken die al ruimte bieden aan bedrijven en OR-en om – op bedrijfsniveau – betere afspraken te maken. Kortom: Waarom zou je die afspraken aanpassen?

Naleving en de ondernemingsraad

Werknemersorganisaties maken zich juist zorgen over de naleving en interpretatie van de huidige cao-afspraken (bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met de beoordelingsafhankelijke verhoging – artikel 20 lid 2). Verder blijkt het voor OR-en niet altijd duidelijk hoe zij om moeten gaan met de (protocol)afspraken over Duurzame Inzetbaarheid (bedrijven moeten minimaal 1,25% van de loonsom besteden aan Duurzame Inzetbaarheid). De werkgevers zijn het op deze punten met ons eens dat wij juist deze afspraken in de cao moeten verduidelijken. Ondernemingsraden geven anderzijds en bij ons aan dat er juist behoefte is aan duidelijke afspraken in de cao. Het is al lastig genoeg om op bedrijfsniveau tot afspraken te komen.

Ondanks alles toch een goed gesprek

Uiteindelijk toch een goed gesprek over de uitgangspunten. Werknemersorganisaties hebben hun wijzigingsvoorstellen toegelicht. De bal ligt nu bij de werkgevers om te reageren op deze voorstellen.

Reacties

De voorstellen van werkgevers en De Unie heb ik vorige keer al meegezonden. Graag zie ik eventuele reacties of opmerkingen ten aanzien van de cao-voorstellen tegemoet.

Cao-traject (vervolg)

Op maandag 18 januari, woensdag 3 februari en maandag 1 maart praten wij verder.

De kracht van De Unie

Het hebben van een rechtsbijstandsverzekering helpt je aan de cao-tafel niet verder. Daarvoor is een lidmaatschap en betrokkenheid nodig: verbeteringen komen er niet vanzelf. Input van onze leden is essentieel. Met name ook om de zichtbaarheid en de positie van De Unie te versterken. Een krachtige Unie is zeer belangrijk, met name om onze representativiteit in de sector te waarborgen. Een grote kadergroep en een stevige/brede cao-commissie zijn dus voor ons van groot belang. Onze kadergroep kan versteviging gebruiken. Dus wil jij actief invloed uitoefenen op het cao-traject en wil je regelmatig contact onderhouden met je collega’s in de sector en met je collectieve belangenbehartiger, reageer direct via john.kapteijn@unie.nl.

Tot slot wens ik je fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021. Dat wij zo snel mogelijk de Covid-19 pandemie achter ons kunnen laten en ons normale leven weer kunnen oppakken.

Vragen?

Voor vragen kun je contact met mij opnemen via john.kapteijn@unie.nl

 

Afdrukken