Zoeken
Je bent hier: Nieuws & Opinie > Actueel nieuws
 
Actueel Nieuws
De Unie zet zich in voor een nieuwe cao inclusief pensioenregeling per 1 januari 2018. Het sociaal plan loopt nog door tot en met 2020 en is geen onderdeel van de onderhandelingen. In de ledenbrief van mei 2017 heeft De Unie leden gevraagd naar de thema’s in de cao die voor hen belangrijk zijn. Velen van hen hebben gereageerd.

Inzet cao 

De respons daarop hebben we in de Uniekaderledengroep besproken en heeft in combinatie met de Perspectiefnota 2017 geleid tot de onderstaande concept-inzet van De Unie voor een nieuwe cao voor medewerkers en ABN AMRO rondom de thema’s waarderen en belonen, inzetbaarheid, werk/privé, pensioen en tot slot het vakbondswerk.

Belonen en waarderen

 • De Unie vraagt 2,5% per jaar structurele loonsverhoging per 1 januari 2018. 
 • De looptijd wordt bepaald aan de hand van het te bereiken resultaat.
 • De Unie stelt voor om de prestatiepremie budgettair neutraal om te zetten naar vaste pensioengevende beloning.
 • De huidige beoordelingssystematiek wordt aangepast naar een combinatie van individuele en teambeoordeling en meer door het jaar heen.
 • De prestatiepremie wordt bij vertrek gedurende het jaar naar rato van het gewerkte deel uitbetaald op grond van de laatste beoordeling.
 • Waarderen is meer dan belonen. Waarderende instrumenten zoals de pluim en een teamuitje worden toegepast naast de reguliere beloning.
 • Een uitruil van de loonsverhoging in vrije tijd is mogelijk.
 • De Unie stelt voor om afspraken te maken over de verhouding en gelijkschakeling van de belangen van de aandeelhouders, personeel, klanten en andere stakeholders.
 • De Unie stelt ook voor om jaarlijks een overleg te hebben met de Raad van Commissarissen over ethische thema’s binnen ABN AMRO en de bevordering van de ethiek.

Inzetbaarheid

 • Iedere medewerker ontwikkelt samen met de leidinggevende en/of ontwikkeladviseur een ontwikkelplan voor het eigen werk (A), ander werk binnen ABN AMRO (B) of buiten ABN AMRO (C). ABN AMRO geeft iedere medewerker inzicht in de eigen arbeidsmarktwaarde, de interne en externe arbeidsmarkt en financiële toekomst. ABN AMRO stimuleert het ontwikkelplan door extra middelen (tijd en geld) beschikbaar te stellen als het ontwikkelplan er is én wordt gebruikt.
 • Iedere medewerker kan zonder toestemming van de leidinggevende een fiscaal gefaciliteerd persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,00 per jaar besteden aan niet-functiegebonden opleiding & training. Dit budget hoeft niet op jaarbasis te worden benut, maar kan worden opgespaard. Bij einde dienstverband wordt het saldo meegenomen naar de nieuwe werkgever indien deze dit faciliteert. Zo niet, dan wordt het saldo via de salarisstrook als loon uitgekeerd onder inhouding van loonbelasting en sociale premies.
 • Beleid rondom de verhouding vast-flex waardoor er meer duidelijkheid en begrip komt over de inzet van flexkrachten en vaste medewerkers kunnen kiezen om meer flexibel te werken.
 • ABN AMRO stimuleert medewerkers actief om gebruik te maken van duurzame inzetbaarheidstrajecten van vakbondsorganisaties. 

Werk/privé

 • De samenhang tussen Agile werken en plaats- en tijdonafhankelijk werken, bespreken en waarborgen voor het individu afspreken.
 • Een jaarlijks werkdrukonderzoek en de mogelijkheid voor iedere individuele medewerker om een individueel werkdrukonderzoek aan te vragen.
 • ABN AMRO geeft de kersverse ouder, die geen gebruik kan maken van bevallingsverlof, recht op één maand betaald verlof en de mogelijkheid om aansluitend drie maanden onbetaald verlof op te nemen.
 • ABN AMRO is een erkend mantelzorgvriendelijke organisatie en draagt dit in- en extern ook uit.De carrièreswitch-regeling wordt verruimd naar drie jaar in plaats van maximaal twee jaar. De medewerker mag de termijn korter maken.
 • Medewerkers van 60 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om één dag per week hun kennis en kunde in te zetten bij maatschappelijke organisaties of in het onderwijs in Nederland, met behoud van alle arbeidsvoorwaarden.

Pensioen

 • De fiscale wijziging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar per 1 januari 2018 geeft arbeidsvoorwaardelijke ruimte die wordt meegenomen in de onderhandelingen. Ruimte wordt in eerste instantie benut binnen het pensioen en eventueel individueel te besteden pensioenproducten.
 • Afstemming van pensioendata, AOW, wettelijke ontslagdatum en sociaal plan en de communicatie daarover verbeteren eventueel met behulp van de pensioenfederatie.

Vakbondswerk

 • ABN AMRO stelt een bedrag beschikbaar voor een door De Unie nader te bepalen MVO-doel.
 • De faciliteiten voor promotie van het werk van vakorganisaties worden voortgezet.ABN AMRO erkent het belang van vakbondsvertegenwoordiging en ontwikkelt en steunt actief initiatieven voor ledenwerving, ook via intranet.
 • ABN AMRO betaalt de AWVN-norm per medewerker voor het werk van de vakorganisaties.
 • Vakorganisaties kunnen hun bestaande dienstenverlening (onder andere mobiliteit, juridisch & financieel advies, loopbaan) aan leden en niet-leden uitbreiden.
 • Deze thema’s en uitgangspunten zijn niet limitatief. De Unie kan nog aanvullingen doen en/of wijzigingen op deze inzetbrief maken gedurende de onderhandelingen.

Reacties van leden van De Unie

Deze inzetbrief is de concept inzetbrief voor de onderhandelingen met ABN AMRO. Unieleden hebben invloed op de onderhandelingen en vragen wij op deze concept inzet te reageren (uiterlijk vrijdag 8 september 2017) via emanuel.geurts@unie.nl.


Informatie


Bedrijf: ABN-AMRO
Branche: Banken Algemeen
Geplaatst in: Actueel Nieuws

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Wil je reageren op nieuwsberichten? Log dan eerst in.
Nog geen account? Registreer je dan hier..

Bol.com actie

Ieder nieuw lid levert jou korting op bij Bol.com!

Unie word lid

Ben je zelf lid van De Unie en maak je een collega, familielid of vriend(in) ook lid? Dan ontvang je een kortingsbon van Bol.com ter waarde van € 12,50.

Het nieuwe lid dient zichzelf aan te melden. Nadat het nieuwe lid jouw gegevens heeft ingevuld ontvang je automatisch bericht.