Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > De Kempen
 

Kring De Kempen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dinsdag 25 maart 2014

Het bestuur van Kring De Kempen van De Unie nodigt je van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 

Dinsdag 25 maart 2014
in het Bowling Partycentrum Valkenswaard, Peperstraat 24 , Valkenswaard.
Aanvang 20.00 uur.

Aansluitend aan de vergadering zullen we de jubilarissen huldigen. 
Daarna gaan we een sportief potje bowlen en uiteraard kun je hiermee leuke prijsjes winnen.
 
Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 26 maart 2013
 4. Jaarverslag 2013
 5. Financieel jaarverslag 2013, begroting 2014 door de penningmeester
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Actuele informatie door districtbestuurder; Walter Kunstek
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend is de voorzitter J. Dankers, wnd. Penningmeester J. van de Looij en bestuurslid A. van de Wiel. De heren J. Dankers en J. van de Looij stellen zich beide herkiesbaar, de heer A. van de Wiel stelt zijn functie beschikbaar waardoor er een vacature in ons bestuur ontstaat. Het bestuur stelt J. Dankers voor als nieuwe kandidaat voor deze functie. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden.
  *door een wijziging in het huishoudelijk reglement is de zittingsperiode aangepast naar 4 jaar.
 9. Benoeming lid voor de kascontrolecommissie.
  Hier is de heer C. van Heertum volgens rooster aftredend 
 10. Rondvraag en sluiting

Het officiële gedeelte zal ongeveer drie kwartier in beslag nemen, afhankelijk van de rondvraag.

Namens Het Kringbestuur, graag tot ziens op 25 maart,

R. van Gerven
Secretaris

P.s.   De huldiging van de jubilarissen vindt plaats aansluitend op de jaarvergadering

 
Contact
Voorzitter:  J. (Jan) Dankers
Tel: 040 -201 79 52
E-mail: j.dankers@kpnmail.nl
Secretaris: R. (Rinette) van Gerven
Tel: 040 - 204 08 63
E-mail: harrie-rinette@onsmail.nl
Penningmeester: Frans van Weert
Tel: 040 - 201 79 92
E-mail: f.weert2@upcmail.nl
Lid: J. (Jan) v.d.Looy
Tel: 040 - 204 14 83
E-mail: j.vanderlooy@chello.nl
Lid:  J. (Jack) de Turck
Tel: 040 - 206 22 53
E-mail:  j.turck7@chello.nl
Lid: T. (Theo) Bosch
Tel: 040 - 226 10 21         
E-mail: trbosch@hetnet.nl
Lid: J.L.A.M. (Jack) Dankers
Tel: 040 – 207 68 72
E-mail: jack.dankers@planet.nl